Trang chủ > Sản Phẩm > NPK Plus+ Vi Lượng Đất Hiếm

NPK Plus+ Vi Lượng Đất Hiếm

04/08/2018

Phân bón chuyên cây lúa

NPK 20-0-20 + Đất hiếm

 • Tổng hàm lượng đạm (N): 20%
 • Đạm Ure                    : 12%
 • Đạm kép (Nitrate)      : 8%
 • Tổng lân kép (P2O5)        : 0%
 • Tổng Kali (K2O)              : 20%
 • Kali clorua                 : 15%
 • Kali trắng (sunphate) : 5%

Phân bón chuyên cây lúa

NPK 20-0-20 + Đất hiếm

 • Tổng hàm lượng đạm (N): 20%
 • Đạm Ure                    : 12%
 • Đạm kép (Nitrate)      : 8%
 • Tổng lân kép (P2O5)        : 0%
 • Tổng Kali (K2O)              : 20%
 • Kali clorua                 : 15%
 • Kali trắng (sunphate) : 5%
Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak