Trang chủ > Sản Phẩm > N.P.K Plus + Đất hiếm

N.P.K Plus + Đất hiếm

04/08/2018

NPK 20-12-8+ TE+ Đất hiếm

Phân bón chuyên cho lúa

* Tổng lượng đạm (N): 20%

- Đạm Ure:                    12%

- Đạm kép (Nitrate)         8%

* Tổng lân kép (P2O5)  12%

- MAP:                           6%

- DAP (Korea)                6%

* Tổng Kali (K2O)         8%

- Kali clorua                   5%

- Kali trắng (sunphate)  3%

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak