Trang chủ > Sản Phẩm > N.P.K Plus 40+ Vi lượng đất hiếm

N.P.K Plus 40+ Vi lượng đất hiếm

04/08/2018

NPK 18-14-8+ TE+ Đất hiếm

 • Tổng hàm lượng đạm (N): 18%
 • Đạm Ure                    : 10%
 • Đạm kép (Nitrate)      :  8%
 • Tổng lân kép (P2O5)        : 14%
 • DAP                           :   7%
 • MAP (Korea)             :   7%
 • Tổng Kali (K2O)              :  8%
 • Kali clorua                 :  6%
 • Kali trắng (sunphate) :  2%

 

 • Ưu điểm hạt phân nhanh tan
 • Phục hồi cây nhanh sau thu hoạch
 • Hạn chế dụng trái sinh lý
 • Cây phát triển nhanh, bền cây, xanh lá
Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak