Trang chủ > Tin Nông Nghiệp > Cục Bảo vệ thực vật ban hành tài liệu tập huấn lấy mẫu phân bón

Cục Bảo vệ thực vật ban hành tài liệu tập huấn lấy mẫu phân bón

13/05/2020

Nội dung tài liệu tập huấn lấy mẫu phân bón
https://ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/QL%20phan%20bon/2020/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20v%E1%BB%81%20T%E1%BA%ADp%20hu%E1%BA%A5n%20l%E1%BA%A5y%20m%E1%BA%ABu%20ph%C3%A2n%20b%C3%B3n%20Ban%20h%C3%A0nh%20k%C3%A8m%20theo%20Q%C4%90%20s%E1%BB%91%203793%20ng%C3%A0y%2031-12-2019.pdf

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak